Kindcentrum Beukenlaan

 

Wij zijn er voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We bieden kinderopvang, peuteropvang, onderwijs en naschoolse activiteiten vanuit één locatie. 

Wij werken vanuit de waarden: 

Saamhorigheid, Veiligheid, Talentontwikkeling, Uitdaging en Plezier.

Wat geven we kinderen mee?

We helpen elkaar, je hoort erbij, we dagen je uit, je kan al veel, we maken plezier,

je groeit als mens.

 

KiVa-kindcentrum

KiVa is Fins voor veiligheid. Er wordt gebruik gemaakt van de KiVa-methode, omdat uit onderzoek bewezen is dat het werkt. De methode gaat uit van de no-blame aanpak en werkt zowel preventief als curatief. In alle groepen worden wekelijks KiVa-lessen gegeven en het team is getraind in de KiVa-aanpak. De KiVa-aanpak is bepalend voor de cultuur in ons kindcentrum, het zorgt voor eenduidige en duidelijke regels en afspraken voor zowel het onderwijs als de opvang. Deze manier van werken draagt bij aan een veilige omgeving zijn voor alle betrokkenen.

ICT en 21ste -eeuwse vaardigheden

Onderwijs in de 21ste eeuw vraagt wat van een school. Wij zien het als onze taak om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van morgen. Kinderen van nu hebben kennis en vaardigheden nodig die helpen om in de toekomst een plekje te vinden in deze maatschappij.  We willen kinderen, individueel en in samenwerking uitdagen om zelf na te denken over oplossingen voor “problemen” op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Dit maakt leerlingen “mede” eigenaar van hun ontwikkeling.

Methodes en ICT-mogelijkheden zijn voor ons middelen om doelgericht te werken aan de ontwikkeling van onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat kinderen deelgenoot zijn van een groep, maar vinden het eveneens belangrijk dat leerlingen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. ICT is hierbij een belangrijk middel. Onze keuzes ten aanzien van het inzetten van ICT-mogelijkheden in de verschillende groepen is door het team onderzocht en beredeneerd. 

Boeiend onderwijs

Ons onderwijs is eigentijds. We besteden extra aandacht aan de taalontwikkeling (woordenschat, begrijpend luisteren- en lezen) in alle groepen. Inzetten op taal- leesonderwijs is enorm belangrijk voor goed onderwijs; het heeft grote invloed op schoolsucces, op de ontwikkeling van het brein en van de intelligentie en op het leren denken. Goed kunnen lezen en schrijven werkt door naar de prestaties bij de andere vakken en is dus belangrijk. 

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Zij zijn gekozen door hun eigen groep en treden op als vertegenwoordigers. Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen. 

 

Wilt u meer van ons weten? 

Klik hier om een rondleiding aan te vragen.

SPECIALISME

Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd op een bepaald gebied. Er is een specialist hoogbegaafdheid, lees/dyslexie, rekenen/dyscalculie, gedrag, leren en begeleiden aanwezig. Dit maakt dat we veel expertise in huis hebben en beter in kunnen spelen op de specifieke behoeften van onze leerlingen.

Waar kunt u ons vinden?

Kindcentrum BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl