OBS Beukenlaan

Mededelingen:

De school is gestart met de MijnSchool ouderapp, waardoor de website een andere functie heeft gekregen. Door gebruik te maken van een inlogcode kunnen alleen ouders van onze kinderen extra informatie krijgen. Wij hebben deze beslissing genomen in het belang van de privacy van onze kinderen. 

OBS Beukenlaan draagt nu nog de naam van school, maar wordt een kindcentrum (KC). Op dit moment kunnen kinderen bij ons gebruik maken van de BSO en vanaf januari 2020 verzorgen wij ook dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

OBS Beukenlaan

OBS Beukenlaan is een openbare school en staat in de bomenbuurt in Winschoten. In het gebouw bevinden zich o.a. leslokalen voor de groepen 1 t/m 8, een ruimte voor de peutergroep, 1 BSO-ruimte, 1 speellokaal voor de kleuters, twee centrale ontmoetingsruimtes, een multifunctioneel lokaal en een bibliotheek. Het plein rondom de school is ruim en biedt veel mogelijkheden om te spelen. Deze is opgedeeld in 3 deelpleinen voor respectievelijk de peuterspeelzaal, de groepen 1-2, de groepen 3 t/m 8 en de BSO. Het gymnastieklokaal naast het plein is bestemd voor alle groepen.

Vanaf januari 2021 verzorgen wij onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Wij werken vanuit de waarden: 

Saamhorigheid, Veiligheid, Talentontwikkeling, Uitdaging en Plezier.

Wat geven we kinderen mee?

We helpen elkaar, je hoort erbij, we dagen je uit, je kan al veel, we maken plezier,

je groeit als mens.

Wilt u meer van ons weten? 

Klik hier om een rondleiding aan te vragen.

KiVa-school

KiVa is Fins voor veiligheid. Er wordt gebruik gemaakt van de KiVa-methode, omdat uit onderzoek bewezen is dat het werkt. De methode gaat uit van de no-blame aanpak en werkt zowel preventief als curatief. In alle groepen worden wekelijks KiVa-lessen gegeven en het team is getraind in de KiVa-aanpak. De KiVa-aanpak is bepalend voor de schoolcultuur, het zorgt voor eenduidige en duidelijke regels en afspraken. Deze manier van werken draagt bij aan een veilige omgeving zijn voor alle betrokkenen.

ICT en 21ste -eeuwse vaardigheden

Onderwijs in de 21ste eeuw vraagt wat van een school. Wij zien het als onze taak om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van morgen. Kinderen van nu hebben kennis en vaardigheden nodig die helpen om in de toekomst een plekje te vinden in deze maatschappij.  We willen kinderen, individueel en in samenwerking uitdagen om zelf na te denken over oplossingen voor “problemen” op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Dit maakt leerlingen “mede” eigenaar van hun ontwikkeling.

Methodes en ICT-mogelijkheden zijn voor ons middelen om doelgericht te werken aan de ontwikkeling van onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat kinderen deelgenoot zijn van een groep, maar vinden het eveneens belangrijk dat leerlingen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. ICT is hierbij een belangrijk middel. Onze keuzes ten aanzien van het inzetten van ICT-mogelijkheden in de verschillende groepen is door het team onderzocht en beredeneerd. 

Boeiend onderwijs

Ons onderwijs is eigentijds. In het schooljaar 2019-2020 besteden we, onder leiding van Natuurlijk Leren,  extra aandacht aan de taalontwikkeling (woordenschat, begrijpend luisteren- en lezen) in alle groepen. Inzetten op taal- leesonderwijs is enorm belangrijk voor goed onderwijs; het heeft grote invloed op schoolsucces, op de ontwikkeling van het brein en van de intelligentie en op het leren denken. Goed kunnen lezen is van invloed op het begrijpen van de wereld, het inzicht in problemen, het kunnen zien van samenhangen, helder communiceren, argumenten afwegen en zelf argumenteren. Goed kunnen lezen en schrijven werkt door naar de prestaties bij de andere vakken en is dus belangrijk. 

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Zij zijn gekozen door hun eigen groep en treden op als vertegenwoordigers. Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen. De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische beginselen en bevordert het actief burgerschap. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die zitting hebben in de leerlingenraad maar ook voor de overige leerlingen: een week voor er een vergadering plaats vindt zal er in de groep gediscussieerd worden over punten die de groep graag besproken ziet tijdens de vergadering. Na de vergadering wordt vervolgens door de vertegenwoordiger verslag uitgebracht aan de klas van hetgeen besproken en besloten is.

Op weg naar kindcentrum Beukenlaan

Vanaf 28 oktober 2019 zijn wij gestart met buitenschoolse opvang (BSO) de “Boomklevers”. Dit is de eerste stap richting kindcentrum. Er wordt hard gewerkt aan de tweede stap namelijk het realiseren van dagopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Met dit concept komen we tegemoet aan de wens van vele ouders die graag willen dat zij hun kinderen naar één locatie kunnen brengen en halen. Kinderen van 2 tot 4 kunnen gebruik maken van peuterspeelzaal 't Beukenootje. Er zijn twee groepen van maximaal 16 kinderen. De groep wordt begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers. Op onze locatie is het ook mogelijk om verlengde opvang af te nemen van 07.30- 08.30 uur en van 11.15 – 12.00 uur. Voor onderwijs en opvang biedt de oprichting van een kindcentrum kansen om samen te werken aan een sterk pedagogisch klimaat en een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen.

SPECIALISME

Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd op een bepaald gebied. Er is een specialist hoogbegaafdheid, lees/dyslexie, rekenen/dyscalculie, gedrag, leren en begeleiden aanwezig. Dit maakt dat we veel expertise in huis hebben en beter in kunnen spelen op de specifieke behoeften van onze leerlingen.

Waar kunt u ons vinden?

OBS BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl